Algemene Voorwaarden - De Schommelplek
52508
page-template-default,page,page-id-52508,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.4,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en contracten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

Artikel 2
Bedrijfsomschrijving
De Schommelplek, Praktijk voor LifeCoaching (hierna verder ook te noemen: De Schommelplek) houdt zich bezig met training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin van het woord. De Schommelplek is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09201043.

 

Artikel 3
Definities
Opdrachtnemer in deze is De Schommelplek, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de cliënt die gebruik maakt van de aangeboden diensten van De Schommelplek. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden na het intakegesprek schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend per post dan wel per mail retour.

 

Artikel 4
Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de coachovereenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de coachovereenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
2. Door het voor akkoord verklaren van de coachovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming zijn of haar NAW gegevens en telefoonnummer vast te leggen in het cliëntenbestand van opdrachtnemer en zo nodig te gebruiken voor administratiedoeleinden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de coachovereenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de coachovereenkomst op te schorten.

 

Artikel 5
Prijzen en offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de aan opdrachtnemer verstrekte en beschikbaar gestelde informatie.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of het door opdrachtgever voor akkoord getekende contract door opdrachtnemer is ontvangen.
4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

 

Artikel 6
Betalingsvoorwaarden
1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL16 ASNB 0709 1221 87 t.n.v. Karin Meerman. De betalingstermijn die wordt gehanteerd is 14 dagen na factuurdatum.
2. Bij niet tijdige of niet betaling van de factuur is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de coachovereenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Vanaf dat moment is opdrachtgever aan opdrachtnemer een rente verschuldigd (gelijk aan de wettelijke rente) over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken.

 

Artikel 7
Duur en beëindiging
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.

 

Artikel 8
Het verzetten van afspraken
1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
2. Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 9
Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde personen en/of bestemde instanties inlichten.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 10
Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde bedrag van de factuur.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie, training of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 11
Klachtenprocedure
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij of zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen richting om tot een oplossing te komen.